Ενεργειακές μελέτες

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Τα Ενεργειακά Θέματα που αφορούν την απόδοση των κτηρίων, αν και απασχολούν αρκετά χρόνια την Ευρωπαϊκή Ένωση , στην Ελλάδα αρχίζουν να λειτουργούν μετά από συνεχείς παρατάσεις , καθυστερήσεις και αναβολές, μόλις το 2010. Την 30/3/2010, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος Ενέργειας - Κλιματικής Αλλαγής, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ). Στον Κανονισμό αυτό προβλέπεται ότι για κάθε νέο κτήριο ή σε υφιστάμενο κτήριο που ανακαινίζεται ριζικά, (δηλαδή σε προϋπολογισμό ριζικών επισκευών που θα αφορούν τόσο το κέλυφος όσο και τα εγκατεστημένα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και Ζ.Ν.Χ. πάνω από 25% επί του συνολικού προϋπολογισμού του κτηρίου) πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κατά ΚΕΝΑΚ. Παράλληλα καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές που αφορούν στον σχεδιασμό του κτηρίου(δηλαδή η χωροθέτηση,ο προσανατολισμός,οι απαιτήσεις ηλιασμού, η ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων κ.λ.π.), στο κτηριακό κέλυφος ή στις Η/Μ εγκαταστάσεις του. Οι ελάχιστες αυτές προδιαγραφές, που αφορούν τον σχεδιασμό του κτηριακού κελύφους και των εγκατεστημένων συστημάτων του, ενσωματώνονται εφεξής στις Μελέτες Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΜΕΑ), των οποίων η υποβολή, μαζί με τις υπόλοιπες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, μηχανολογικές μελέτες κλπ) καθίσταται πλέον υποχρεωτική για την αδειοδότηση του νέου η ριζικά ανακαινιζόμενου κτηρίου.
Οι Μελέτες Ενεργειακής Αποδοτικότητας κατά ΚΕΝΑΚ, καταργούν και ενσωματώνουν με αυστηρότερα κριτήρια, τις παλαιές έως το 2010 εφαρμοζόμενες μελέτες θερμομόμονωσης κατά Κ.Θ.Κ (Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτηρίων)
Οι Ενεργειακές Επιθεωρήσεις αποσκοπούν: Στην εκτίμηση της Κατανάλωσης Πρωτογενούς Ενέργειας κτηρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΝΧ), στην Ενεργειακή Κατάταξη ενός κτηρίου, στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του (ΠΕΑ), στην Σύνταξη Συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη βάσει εναλλακτικών σεναρίων, για την βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας του κτηρίου.

Αναλυτικότερα το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει:
Την ενεργειακή επιθεώρηση του ακινήτου.
Την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α) του κτηρίου.
Την εύρεση των βέλτιστων δυνατών λύσεων ώστε να βελτιωθεί ενεργειακά το κτήριο.
Την εφαρμογή-κατασκευή των παραπάνω λύσεων είτε με ίδια κεφάλαια, είτε μέσα από την ένταξη σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον.