Τοπογραφικές εργασίες

Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση τοπογραφικών διαγραμμάτων για κάθε γεωγραφική περιοχή, καθώς επίσης και την αποτύπωση οικοδομημάτων σύμφωνα με την επικείμενη νομοθεσία και τον εκάστοτε πολεοδομικό κανονισμό. Επειδή στη χώρα μας δεν έχει συνταχθεί Εθνικό κτηματολόγιο για όλες τις περιοχές, το τοπογραφικό διάγραμμα που συντάσσει ο ιδιώτης μηχανικός αποτελεί το επίσημο έγγραφο οριοθέτησης της ακίνητης περιουσίας σας. Βάσει αυτού συντάσσονται συμβολαιογραφικά έγγραφα, εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις, κυρώνονται διοικητικές πράξεις. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος απαιτεί μεγάλη συνέπεια και ακρίβεια, τόσο κατά την διάρκεια των μετρήσεων, όσο και κατά την ανάλυσή τους. Το γραφείο μας χρησιμοποιώντας τα πλέον εξελιγμένα (τεχνολογικά) μηχανήματα μέτρησης και διαθέτοντας συνεργάτες με πολυετή πείρα στις τοπογραφικές εργασίες αναλαμβάνει:
• Την έκδοση Τοπογραφικών διαγραμμάτων οικοπέδων και αγροτεμαχίων, με απεικόνιση των υπαρχόντων κατασκευών.
• Τη Μελέτη αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων και αγροτεμαχίων.
• Την οριοθέτηση οικοπέδων - αγροτεμαχίων.
• Την ένταξη οικοπέδων ή αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87).
• Τη χάραξη ρυμοτομικών-οικοδομικών γραμμών.
• Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτήτες.

Πότε απαιτείται νέο Τοπογραφικό Διάγραμμα με την Βεβαίωση Μηχανικού
• Σε εντός σχεδίου περιοχές ή εντός ορίων οικισμού, όπου δεν έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.
• Σε εντός σχεδίου περιοχές όπου δεν έχει κυρωθεί η σχετική πράξη εφαρμογής.
• Για όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές, πλην το περιπτώσεων που αναφέρονται δίπλα.