Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Ο επικεφαλής του γραφείου Ιωάννης Χαρίσης είναι προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής του Υ.ΠΕ.Κ.Α. με αριθμό μητρώου 4939.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ);
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο, με μοναδικό αριθμό εξασφάλισης της γνησιότητας του, που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί στο ειδικό Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ) , στο οποίο αποτυπώνεται η Ενεργειακή απόδοση του κτηρίου.
Με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το κάθε κτήριο κατατάσσεται σε μία ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει μέσω εναλλακτικών σεναρίων και συστάσεις δια τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.

Πότε απαιτείται να εκδοθεί ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;
Η έκδοση ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτική και για τους ιδιοκτήτες των κτηρίων, στην περίπτωση της αποπεράτωσης ενός νεόδμητου ή της ριζικής ανακαίνισης ενός υπάρχοντος κτηρίου. Οι συμβολαιογράφοι, για να προβούν στην κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου, υποχρεούνται να αναγράψουν μέσα στο συμβόλαιο της μεταβίβασης, τον αριθμό της γνησιότητας και μοναδικότητας που διαθέτει το εκδοθέν ηλεκτρονικά μέσω ΥΠΕΚΑ, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και να επισυνάψουν στο συμβόλαιο ένα επίσημο αντίγραφο από το ΠΕΑ.
Επίσης σε κάθε μίσθωση ενός ακινήτου (δηλαδή για κάθε είδους κατοικία η για επαγγελματικό ακίνητο), ο αριθμός γνησιότητας και μοναδικότητας από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο.
Η φορολογική αρχή δεν θεωρεί από την πλευρά της τα μισθωτήρια συμβόλαια, εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της το ισχύον Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
Η ισχύς των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης είναι δεκαετούς διάρκειας , εκτός αν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, γίνουν ριζικές παρεμβάσεις στο κτήριο, που αλλάζουν την ενεργειακή του αποδοτικότητα.
Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης απαιτείται σε όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, (μάλιστα από 1-1-2016 θα ενταχθούν και τα κάτω απ 50 μ2 κτήρια) όλων των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, κλπ).